PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg. In het dossier worden gegevens opgenomen over uw gezondheid, bv. uw voorgeschiedenis en verslagen van gesprekken, maar ook administratieve gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Ook ben ik verplicht uw BSN nummer te noteren.

Iedere ingeschreven cliënt heeft een eigen dossier. Dit bestaat uit twee delen:
1. een digitaal dossier (PC Data)
2. een papieren dossier

Het digitale dossier bestaat uit gegevens (persoonsgegevens, behandelplan, correspondentie met verwijzers),die opgenomen zijn in PC Data systems, een clientregistratie en informatie-systeem voor psychologen, pedagogen en andere werkers in de Basis GGZ. Vanuit dit programma kan o.a. electronisch worden gedeclareerd.Dit digitale dossier is beveiligd en alleen toegangelijk voor de behandelaar.

In het papieren dossier bevindt zich de verwijsbrief van de huisarts, het toestemmingsformulier en de verslagen van de gesprekken. Het papieren dossier bevindt zich in een afgesloten dossierkast. Na afronding van de therapie wordt dit papieren dossier gedigitaliseerd en opgeslagen in PCDatasystems (vanaf 2014). Dossiers worden 15 jaar bewaard en vervolgens door een gecertificeerd bedrijf vernietigd.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen (bv.huisartsen, vertegenwoordigers van de werkgever, familie) worden besproken wanneer u daar toestemming voor geeft. U heeft recht op inzage in het dossier, bij voorkeur wordt daarvoor een afspraak gemaakt.
Na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer hierover schriftelijk ingelicht, u daartegen bezwaar kenbaar heeft gemaakt.

De zorgverzekeraar krijgt wel inzage in de "prestatie" maar niet in de diagnose of inhoud van de behandeling.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de privacywet genoemd. Deze wet verplicht iedereen die met persoonsgegevens werkt om duidelijk te maken waarom en waarvoor uw gegevens worden vastgelegd en hoelang ze worden bewaard.Hoe ik deze zaken voor mijn praktijk geregeld heb, kunt u lezen in het privacy statement .

Hulpverleners die GBGGZ leveren, zijn verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC (diagnose behandel combinatie) Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en wordt via beveiligde routes overgedragen. Als u er bezwaar tegen heeft dat de gegevens aan DIS worden doorgegeven, kunt u om een zogenaamd "opt out" formulier vragen : privacyverklaring

Daarnaast moet informatie over het verloop van de behandeling (zgn ROM gegevens) aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ (dit is een eis in de contracten van de zorgverzekeraars). Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn.
Uit recente beantwoording door minister Schippers van SP-Kamervragen over ROM is gebleken dat er onvoldoende wettelijke grond is om ROM-data van patiënten aan te leveren aan SBG. Ik heb de aanlevering hiervan dan ook opgeschort.

Om op een veilige manier digitaal met u te communiceren, krijgt u, indien gewenst, toegang tot cliëntenlogin. Al onze inhoudelijke email communicatie verloopt in principe via cliëntenlogin. We weten dan zeker dat uw privacy gewaarborgd is conform de gestelde beveiligingsnormen in de geestelijke gezondheidszorg.